Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211/73 Kat:4 Blackout Avm 34381 Şişli/İstanbul

KVKK Bilgilendirme Metni

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


Amerikan İngiliz Kültür Yayıncılık Eğitim ve Dan. Tic. Ltd. Şti. olarak (Bundan böyle “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır), elde edilen kişisel verilerinizin, Anayasa, TCK, KVKK ve sair yasal düzenlemeler kapsamında gizliliğine önem veriyor ve bu bilgilerin güvence altına alınması ve işlenmesi konularında hassasiyetle davranıyoruz. Bu doğrultuda KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, veri güvenliğinin sağlanması için, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla lüzumlu olan güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alındığını bildirmek isteriz.

1) Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kanun : 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanun’nu (“KVKK”),
Kişisel Veri : KVKK md. 3/1-d uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Veri Sorumlusu : KVKK md. 3/1-ı uyarınca kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri İşleyen : KVKK md. 3/1-ğ uyarınca veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
İlgili Kişi : KVKK md. 3/1-ç uyarınca kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü̈ işlemi,
İnternet Sitesi : https://www.tacdilkursu.com adresli siteyi ifade eder.

2) Kişisel Veriler

İşbu aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verileriniz, tarafınızca gerek internet sitesi vasıtasıyla, gerekse fiziki olarak paylaşılan, isim-soyisim, T.C. kimlik numarası, nüfus cüzdanı seri ve sıra numarası, kimlik/nüfus bilgileri (ebeveyn adı, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, kimlik fotokopisi, cinsiyet bilgisi, vatandaşlık bilgisi), e-posta adresi, fiziki adres, doğum tarihi, telefon numarası, IP bilgisi, erişimin sağlandığı elektronik cihaz bilgisi, log kayıtları, banka hesap numarası bilgileridir.

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz başta KVKK md. 4/2’de öngörülen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç̧ için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri olmak üzere KVKK’ya uygun şekilde, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, ticari faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.
Bu doğrultuda kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ilgili birimlerimiz tarafından değerlendirmelerin yapılabilmesi, sözleşmelerin imzalanması, satın alımlara ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi, sipariş̧ ve ürünler hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, sözleşmelerin ifası, kimlik fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri, kıymetli evrak gibi evrakların toplanması, raporlama ve istatistik çıkarılması, iş sürecinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, öğrenci şikayetlerinde efektif ve hızlı sonuca ulaşılması için gereken çalışmaların yapılması, ürün ve hizmetlerin kişiselleştirilmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, kişiye özel haber ve kampanyaların hazırlanması ve sunulması, bu kapsamda analiz yapılması, istekleriniz doğrultusunda ürün geliştirilmesi, yeniliklerden ve yeni ürünlerden haber verilmesi, finans ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ilgili/yetkili kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi (Mahkemeler, Milli Eğitim Bakanlığı v.b.) İnsan Kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, bilgi iletişim ve fiziksel güvenlik süreçlerinin yürütülmesi, Avrupa Dil Portfolyosu’nun düzenlenmesi ve bu kapsamdaki sair işlemlerin yapılabilmesi, finansal riskleri değerlendirilmesi, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve rızanız çerçevesinde işlenebilecektir..

4) Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak, işbirliği içinde olunan 3. kişilere, grup şirketlerine, avukatlarımıza, danışmanlarımıza, Avrupa Dil Portfolyosu’nun düzenlenmesi ve bu kapsamdaki sair işlemlerin yapılabilmesi amaçları ile Avrupa Birliği tarafından akredite edilen Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’na dayalı Avrupa Dil Portfolyosu (The European Language Portfolio – ELP) Portalına, Veri Sorumlusu’nun tabi olduğu tüm mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine, denetçilerine ve/veya hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.
Yine kişisel verileriniz, bilgilerin tutulacağı serverların yurtdışında olması halinde yurtdışında barındırılan serverlara, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bağımsız denetim firmalarına, yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler gereği yetkili kamu kurum/kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5) Hangi Kişisel Verilerin Toplandığı ve Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz, gerek fiziki başvurular gerekse de internet sitesine girildiği, internet sitesinde yer alan formların doldurulduğu, telefon, e-posta, fax vb. iletişim araçlarla iletişim kurulduğu, sırada sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

6) İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, KVKK md. 11 uyarınca aşağıda maddeler halinde yazılı şu haklarınız bulunmaktadır;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Yukarıda yazılı bu haklarınızı kullanabilmek için KVKK md. 13 gereğince ilgili talebinizi, Ataşehir Mah. Güney Çevre Yolu Cad. B Blok. NO:224 Merkez/ELAZIĞ adresine ıslak imzalı veya info@tacdilkursu.com elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış şekilde yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak iletmeniz gerekmektedir. Bu kapsamda tarafınızdan kimliğinizi tespit edilebilmesi için birtakım belgeler talep edilebilir.
Başvurularda;
• Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve sistem kaydolduğu cep telefon numarası,
• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
• İletişim kurulacak telefon ve faks numarası,
• Talep konusu,belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurunuzun Veri Sorumlusu’na iletildiği tarih, başvuru tarihi sayılacaktır.
Talepleriniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Taleplerinizin reddedilmesi, verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 gün ve cevap verilmemesi halinde 30 günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na yazılı olarak başvuruda bulunabilirsiniz.

7) Diğer Hükümler

İşbu Aydınlatma metni ve politikanın hükümleri kısmen veya tamamen değiştirilmesi halinde, https://www.tacdilkursu.com adresi sitede yayımlanmasıyla yürürlüğe girer. İnternet sitesine giriş yapıldığında metninin yeni hali kabul edilmiş sayılır.

Veri Sorumlusu Bilgileri
Unvan : Amerikan İngiliz Kültür Yayıncılık Eğitim ve Dan. Tic. Ltd. Şti.
VKN. : 0690946930
Adres : Ataşehir Mah. Güney Çevre Yolu Cad. B Blok. NO:224 Merkez/ELAZIĞ
İrtibat Kişisi : Bilgi İşlem
E-Posta : info@tacdilkursu.com
Telefon/Fax : 0850 808 04 53